POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A IIYAMA-SKLEP.PL

TABELUL DE CONȚINUT:

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR
 3. SCOPUL, TEMEIUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DIN MAGAZINUL ONLINE
 4. DESTINATARII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
 5. CREAREA DE PROFILURI ÎN MAGAZINUL ONLINE
 6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 7. MODULE COOKIE ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI ANALIZĂ
 8. DISPOZIȚII FINALE

1. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Această politică de confidențialitate a Magazinului online are doar un scop informativ, ceea ce înseamnă că nu constituie o sursă de obligații pentru beneficiarii serviciilor sau clienții Magazinului online. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în Magazinul online, inclusiv motivele, scopurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice în Magazinul online.

 2. Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului de Internet este societatea HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul social în Opole (sediul social și adresa de livrare: ul. Technologiczna 2B, 45-839 Opole); înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Instanțelor de judecată sub numărul KRS 0000198842; instanța de înregistrare unde se păstrează înregistrările societății: Tribunalul Districtual din Opole, Divizia a VIII-a Economică a Registrului Judiciar Național; capitalul social de: 100 000 PLN, NIP 7540334843, REGON 008305006, adresa de e-mail: sklep@iiyama-sklep.pl, număr de telefon: 774427163 - denumit în continuare "Administratorul" și fiind în același timp Furnizor de servicii de magazin pe internet și Vânzător.

 3. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de operator: Barbara Stężała ido@iiyama-sklep.pl

 4. Datele cu caracter personal din Magazinul online sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - denumit în continuare "RODO" sau "Regulamentul RODO". Textul oficial al Regulamentului RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 5. Utilizarea magazinului online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea conexă de date cu caracter personal de către client sau clientul care utilizează magazinul online este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de acorduri cu Administratorul - nerespectarea obligației de a furniza, în cazurile și în măsura indicată pe site-ul Magazinului pe Internet și în Regulamentul Magazinului pe Internet și în prezenta politică de confidențialitate, datele cu caracter personal necesare pentru încheierea și executarea unui contract de vânzare sau a unui contract de furnizare de servicii electronice cu Administratorul are drept consecință imposibilitatea încheierii unui astfel de contract. Furnizarea datelor cu caracter personal într-un astfel de caz este o cerință contractuală și, dacă persoana vizată dorește să încheie un anumit acord cu Administratorul, aceasta este obligată să furnizeze datele necesare. De fiecare dată, sfera datelor necesare pentru încheierea unui contract este indicată în prealabil pe site-ul web al magazinului pe internet și în Termenii și condițiile magazinului pe internet; (2) obligații legale ale administratorului - furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală care rezultă din legile general aplicabile care impun administratorului obligația de a prelucra date cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopuri fiscale sau contabile), iar nerespectarea furnizării acestor date va face imposibilă îndeplinirea de către administrator a acestor obligații.

 6. Operatorul acordă o atenție deosebită protejării intereselor persoanelor ale căror date cu caracter personal le prelucrează și, în special, este responsabil și se asigură că datele pe care le colectează sunt: (1) prelucrate în mod legal; (2) colectate în scopuri specificate și legitime și nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) corecte din punct de vedere material și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; (4) sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru atingerea scopului prelucrării; și (5) sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin intermediul unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

 7. Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice cu probabilitate și gravitate diferite, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea are loc în conformitate cu prezentul regulament și pentru a putea demonstra acest lucru. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate, după caz. Administratorul pune în aplicare măsuri tehnice pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe cale electronică.

 8. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și care încep cu majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) trebuie înțelese în conformitate cu definiția lor conținută în Regulamentul magazinului online, disponibil pe paginile magazinului online.

2. MOTIVE DE PRELUCRARE

 1. Administratorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în cazurile în care - și în măsura în care - este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (3) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.

 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator necesită, în fiecare caz, existența a cel puțin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confidențialitate. Temeiurile specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților și Clienților Magazinului pe Internet de către Administrator sunt indicate la următorul punct al politicii de confidențialitate - cu referire la scopul dat al prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator

3. SCOPUL, TEMEIUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL DE INTERNET

 1. În fiecare caz, scopul, temeiul și perioada și destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din activitățile întreprinse de Clientul sau Clientul respectiv în Magazinul online sau de către Administrator. De exemplu, în cazul în care un Client decide să facă o achiziție în Magazinul online și alege colectarea personală a Produsului achiziționat în locul livrării prin curier, datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul executării Contractului de vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează livrarea în numele Administratorului.

 2. Administratorul poate prelucra datele cu caracter personal în cadrul magazinului online în următoarele scopuri, pe baza și pentru perioadele indicate în tabelul de mai jos:

Scopul prelucrării datelor Temeiul juridic al prelucrării datelor Perioada de stocare a datelor
Executarea unui contract de vânzare sau a unui contract de furnizare de servicii electronice sau luarea de măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractelor menționate mai sus Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul RODO (executarea unui contract) - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract Datele sunt stocate pentru perioada necesară pentru executarea, rezilierea sau expirarea în alt mod a contractului de vânzare sau a contractului de servicii electronice încheiat.
Marketing direct Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopurile care rezultă din interesele legitime ale administratorului - constând în grija pentru interesele și buna imagine a administratorului, a magazinului său online și în încercarea de a vinde produsele. Datele vor fi stocate pe perioada de existență a interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată în virtutea activității comerciale a Administratorului. Termenul de prescripție este stabilit de lege, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de desfășurarea unei activități comerciale este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare este de doi ani). datele sunt stocate pe perioada existenței interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată din cauza activității comerciale a Administratorului. Perioada de prescripție este determinată de dispozițiile legale, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru creanțele legate de activitățile comerciale este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani). Administratorul nu poate prelucra datele în scopul marketingului direct în cazul unei opoziții efective în acest sens din partea persoanei vizate.
Marketing Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul RODO (consimțământ) - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing de către operator Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.
Exprimarea opiniei clientului cu privire la un contract de vânzare încheiat Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul RODO - persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopul exprimării unei opinii Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.
Contabilitate Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul RODO coroborat cu articolul 74 alineatul (2) din Legea contabilității, adică din 30 ianuarie 2018. (Monitorul Oficial din 2018, poziția 395) - prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală care îi revine administratorului Datele sunt păstrate pentru perioada prevăzută de legea care impune administratorului să țină contabilitatea (5 ani, începând cu începutul anului următor exercițiului financiar la care se referă datele).
Stabilirea, invocarea sau apărarea creanțelor pe care administratorul le poate ridica sau care pot fi ridicate împotriva administratorului articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interesele legitime ale administratorului - constând în stabilirea, invocarea sau apărarea creanțelor care pot fi formulate de administrator sau care pot fi formulate împotriva administratorului Datele sunt stocate pe perioada de existență a interesului justificat din punct de vedere juridic urmărit de administrator, însă nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a creanțelor care pot fi formulate împotriva administratorului (perioada de prescripție de bază pentru creanțele împotriva administratorului este de șase ani).
Utilizarea site-ului web al magazinului pe internet și asigurarea bunei funcționări a acestuia Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopurile care decurg din interesele legitime ale administratorului - constând în gestionarea și întreținerea site-ului internet al magazinului online Datele vor fi stocate pe perioada de existență a interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată în virtutea activității comerciale a Administratorului. Termenul de prescripție este determinat de dispozițiile legale, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de desfășurarea activităților comerciale este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani).
Ținerea statisticilor și analiza traficului pe magazinul online articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al Administratorului) - prelucrarea este necesară în scopurile care decurg din interesul legitim al Administratorului - constând în realizarea de statistici și analiza traficului în Magazinul Online pentru a îmbunătăți funcționarea Magazinului Online și a crește vânzările de Produse Datele vor fi stocate pe perioada de existență a interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată în virtutea activității comerciale a Administratorului. Termenul de prescripție este determinat de dispozițiile legale, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de desfășurarea activităților comerciale este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani).

4. DESTINATARII DE DATE ÎN MAGAZINUL ONLINE

 1. Pentru buna funcționare a magazinului online, inclusiv pentru executarea contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, un furnizor de software, un curier sau un procesator de plăți). Administratorul va utiliza numai serviciile unor astfel de împuterniciți care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Regulamentului RODO și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

 2. Transferul de date de către Administrator nu are loc în toate cazurile și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în Politica de confidențialitate - Administratorul transferă date numai atunci când este necesar pentru îndeplinirea scopului dat al prelucrării datelor cu caracter personal și numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea acestuia. De exemplu, în cazul în care Clientul utilizează colectarea personală, datele sale nu vor fi transferate către transportatorul care colaborează cu Administratorul.

 3. Datele cu caracter personal ale Destinatarilor serviciilor și ale Clienților magazinului online pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

  1. transportatori/ expeditori/curieri/entități care se ocupă de depozit și/sau de procesul de expediere - în cazul unui Client care utilizează metoda de livrare a Produsului prin poștă sau curierat din Magazinul Online, Administratorul pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția unui transportator, expeditor sau intermediar selectat care efectuează expedierea la ordinul Administratorului, iar dacă expedierea se face dintr-un depozit extern - la o entitate care se ocupă de depozit și/sau de procesul de expediere - în măsura în care este necesar pentru a finaliza livrarea Produsului către Client.
  2. entitățile care se ocupă de plățile electronice sau cu cardul de credit - în cazul unui Client care utilizează metoda de plată electronică sau cu cardul de credit în Magazinul pe internet, Administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția unei entități selectate care se ocupă de plățile menționate mai sus în Magazinul pe internet la ordinul Administratorului, în măsura în care este necesar pentru a gestiona plata efectuată de Client.
  3. entitățile creditoare / locatori - în cazul unui Client care utilizează metoda de plată în rate sau metoda de plată prin leasing în Magazinul online, Administratorul pune la dispoziția unui creditor sau locator selectat care gestionează plățile menționate anterior în Magazinul online, la ordinul Administratorului, datele cu caracter personal colectate ale Clientului, în măsura în care este necesar pentru a gestiona plata efectuată de Client.
  4. furnizor de sistem de sondaj de opinie - în cazul unui Client care a fost de acord să își exprime opinia cu privire la un Contract de vânzare încheiat, Administratorul pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția unei entități selectate care furnizează un sistem de sondaj de opinie pentru Contractele de vânzare încheiate în Magazinul Internet la ordinul Administratorului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca Clientul să își exprime opinia prin intermediul sistemului de sondaj de opinie.
  5. furnizorii de servicii care furnizează Administratorului soluții tehnice, informatice și organizatorice care permit Administratorului să își desfășoare activitatea comercială, inclusiv Magazinul Internet și Serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software informatic pentru funcționarea Magazinului Internet, furnizorii de e-mail și de găzduire și furnizorii de software de gestionare a afacerii și de asistență tehnică pentru Administrator) - Administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția unui furnizor selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea unui anumit scop al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
  6. Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera. Edrone sp. z o.o. działa w tych przypadkach wyłącznie jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, to jest przetwarza dane wyłącznie w celach zleconych mu przez Administratora danych, a nie we własnych.
  7. Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - pentru a utiliza sistemul de corespondență edrone.me pentru trimiterea buletinului informativ. În aceste cazuri, Edrone sp. z o.o. acționează exclusiv în calitate de entitate însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal, adică prelucrează datele numai în scopurile care i-au fost încredințate de către Operatorul de date și nu în scopuri proprii.
  8. furnizorii de servicii de contabilitate, juridice sau de consultanță care oferă asistență contabilă, juridică sau de consultanță administratorului (în special, un birou de contabilitate, un cabinet de avocatură sau o societate de recuperare a creanțelor) - administratorul pune datele cu caracter personal colectate ale clientului la dispoziția furnizorului selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care este necesar pentru a atinge scopul dat al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
  9. furnizorii de plug-in-uri sociale, scripturi și alte instrumente similare plasate pe site-ul web al Magazinului pe internet care permit browserului persoanei care vizitează site-ul web al Magazinului pe internet să descarce conținut de la furnizorii respectivelor plug-in-uri (de exemplu, conectarea folosind datele de conectare ale unei rețele sociale) și să transmită datele cu caracter personal ale vizitatorului către acești furnizori în acest scop, inclusiv:
   1. Facebook Ireland Ltd. - Administratorul utilizează plug-in-uri sociale Facebook (de exemplu, butonul "Like", "Share" sau autentificarea folosind datele de autentificare Facebook) pe site-ul web al magazinului pe internet și, prin urmare, colectează și partajează datele cu caracter personal ale Clientului care utilizează site-ul web al magazinului pe internet cu Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) în măsura și în conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă aici: https://www.facebook.com/about/privacy/ (aceste date includ informații despre activitățile dvs. pe site-ul Magazinului online - inclusiv informații despre dispozitivul dvs., site-urile vizitate, achizițiile efectuate, reclamele afișate și modul în care utilizați serviciile - indiferent dacă aveți un cont Facebook și sunteți conectat la Facebook).

5. CREAREA DE PROFILURI ÎN MAGAZINUL ONLINE

 1. Regulamentul RODO impune operatorului obligația de a furniza informații privind procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul RODO, și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante privind modalitățile de luare a acestor decizii, precum și privind semnificația și consecințele previzibile ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Ținând cont de acest lucru, Operatorul oferă informații privind posibila profilare în această secțiune a politicii de confidențialitate.

 2. Administratorul poate utiliza crearea de profiluri în magazinul online în scopuri de marketing direct, dar deciziile luate de Administrator pe baza acestora nu se referă la încheierea sau refuzul unui contract de vânzare sau la posibilitatea de a utiliza serviciile electronice din magazinul online. Efectul utilizării profilării în Magazinul online poate fi, de exemplu, acordarea unei reduceri, trimiterea unui cod de reducere, reamintirea cumpărăturilor neterminate, trimiterea unei propuneri de Produs care ar putea corespunde intereselor sau preferințelor persoanei respective sau oferirea unor condiții mai bune în comparație cu oferta standard a Magazinului online. În pofida profilării, este la latitudinea persoanei să decidă în mod liber dacă dorește să profite de reducerea sau de condițiile mai bune primite în acest mod și să facă o achiziție de la Magazinul online.

 3. Crearea de profiluri în magazinul online implică analiza sau predicția automată a comportamentului unei persoane pe site-ul web al magazinului online, de exemplu, prin adăugarea unui anumit produs în coș, navigarea pe pagina unui anumit produs din magazinul online sau prin analiza istoricului anterior al achizițiilor efectuate în magazinul online. Condiția pentru o astfel de profilare este ca Operatorul să dețină datele cu caracter personal ale persoanei în cauză pentru a putea să-i trimită ulterior, de exemplu, un cod de reducere.

 4. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice în ceea ce privește persoana vizată sau care, în mod similar, afectează în mod semnificativ persoana vizată.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 1. Dreptul de acces, rectificare, restricție, ștergere sau portabilitate - Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea, ștergerea ("dreptul de a fi uitat") sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor sale. Condițiile detaliate de exercitare a drepturilor indicate mai sus sunt indicate la articolele 15-21 din Regulamentul RODO.

 2. Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment - o persoană ale cărei date sunt prelucrate de către operator pe baza consimțământului exprimat [în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul RODO], atunci aceasta are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 3. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere - persoana ale cărei date sunt prelucrate de către operator are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în modul și modalitatea specificate în dispozițiile Regulamentului RODO și în legislația poloneză, în special în Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere din Polonia este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.

 4. Dreptul de a se opune - Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment - din motive legate de situația sa particulară - prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) (interes public sau sarcini) sau (f) (interesul legitim al operatorului), inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. Într-un astfel de caz, operatorul nu va mai fi autorizat să prelucreze aceste date cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează existența unor motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau a unor motive pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții.

 5. Dreptul de a se opune marketingului direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru un astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.

 6. Pentru a exercita drepturile menționate în această secțiune a politicii de confidențialitate, administratorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa administratorului indicată la începutul politicii de confidențialitate sau prin utilizarea formularului de contact disponibil pe site-ul web al magazinului online.

7. COOKIE-URI ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI ANALIZĂ

 1. Cookie-urile sunt mici bucăți de informații sub formă de fișiere text trimise de un server și stocate pe site-ul web al Magazinului online (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau pe cardul de memorie al unui smartphone - în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul Magazinului nostru online). Informații detaliate despre cookie-uri, precum și despre istoricul creării acestora pot fi găsite, printre altele, aici: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. Cookie-urile care pot fi trimise de către site-ul Magazinului online pot fi împărțite în diferite tipuri, în funcție de următoarele criterii:

De către furnizorul lor:

 1. proprii (create de site-ul web al magazinului online al administratorului) și
 2. deținute de terți (alții decât administratorul)

Datorită perioadei de stocare a acestora pe dispozitivul persoanei care vizitează site-ul web al magazinului online:

 1. sesiune (stocate până la deconectarea de la magazinul de internet sau până la oprirea browserului de internet) și
 2. permanente (stocate pentru o anumită perioadă de timp, definită de parametrii fiecărui fișier sau până la eliminarea manuală)

Datorită scopului utilizării lor:

 1. necesare (care permit buna funcționare a site-ului Internet Shop),
 2. funcționale/preferențiale (care permit adaptarea site-ului web al Internet Shop la preferințele persoanei care vizitează site-ul),
 3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),
 4. marketing, publicitate și social media (colectarea de informații despre persoana care vizitează site-ul Magazinului pe internet în scopul afișării de publicitate personalizată pentru acea persoană și desfășurării altor activități de marketing, inclusiv pe site-uri web separate de site-ul Magazinului pe internet, cum ar fi site-urile de socializare)
 1. Administratorul poate prelucra datele conținute în cookie-uri atunci când vizitatorii utilizează site-ul web al magazinului pe internet în următoarele scopuri specifice:

Scopuri de utilizare a modulelor cookie în magazinul de internet al administratorului identificarea vizitatorilor ca fiind conectați la Magazinul online și arătarea faptului că sunt conectați (cookie-uri esențiale)
salvarea Produselor adăugate în coșul de cumpărături în scopul plasării unei Comenzi (cookie-uri esențiale)
reținerea datelor din Formularele de comandă completate, din sondaje sau din datele de conectare la Magazinul online (cookie-uri esențiale și/sau cookie-uri funcționale/preferențiale)
adaptarea conținutului paginii de internet a Magazinului online la preferințele individuale ale Clientului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizarea utilizării paginilor Magazinului online (cookie-uri funcționale/de preferință)
păstrarea de statistici anonime care arată modul în care este utilizat site-ul web al magazinului pe internet (cookie-uri statistice)
remarketing, adică studierea caracteristicilor comportamentale ale vizitatorilor Magazinului online prin analiza anonimă a acțiunilor acestora (de exemplu, vizite repetate la anumite pagini, cuvinte-cheie etc.) pentru a le crea profilul și a le oferi publicitate adaptată la interesele lor anticipate, inclusiv atunci când vizitează alte site-uri web din rețeaua de publicitate a Google Ireland Ltd. și Facebook Ireland Ltd. (cookie-uri de marketing, publicitate și social media)
 1. Este posibil să verificați în cele mai populare browsere web ce cookie-uri (inclusiv durata cookie-urilor și furnizorul acestora) sunt trimise în orice moment de către site-ul web al magazinului online, după cum urmează:

În browserul Chrome: (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma cu lacăt din stânga, (2) mergeți la fila "Cookies". În browserul Firefox: (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma cu scut din partea stângă, (2) mergeți la fila "Allowed" (permis) sau "Blocked" (blocat), (3) faceți clic pe căsuța "Inter-site tracking cookies", "Social media tracking elements" sau "Content with tracking elements" (conținut cu elemente de urmărire). În Internet Explorer: (1) faceți clic pe meniul "Tools" (Instrumente), (2) mergeți la fila "Internet options" (Opțiuni Internet), (3) mergeți la fila "General" (General), (4) mergeți la fila "Settings" (Setări), (5) faceți clic pe căsuța "View files" (Vizualizare fișiere)
În browserul Opera: (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma cu lacăt din stânga, (2) mergeți la fila "Cookies". În browserul Safari: (1) faceți clic pe meniul "Preferințe", (2) mergeți la fila "Confidențialitate", (3) faceți clic pe caseta "Gestionare date site". Indiferent de browser, folosind instrumentele disponibile, de exemplu, la:https://www.cookiemetrix.com/ sau: https://www.cookie-checker.com/
 1. În mod implicit, majoritatea browserelor web de pe piață acceptă stocarea de module cookie. Puteți stabili condițiile de utilizare a modulelor cookie prin intermediul setărilor propriului browser. Acest lucru înseamnă că puteți, de exemplu, să restricționați parțial (de exemplu, temporar) sau să dezactivați complet posibilitatea de stocare a cookie-urilor - în acest din urmă caz, însă, acest lucru poate afecta o parte din funcționalitatea magazinului pe internet (de exemplu, este posibil să nu fie posibil să se urmărească traseul comenzii prin formularul de comandă din cauza faptului că produsele nu sunt reținute în coșul de cumpărături în timpul etapelor consecutive de plasare a comenzii).

 2. Setările browserului dvs. cu privire la Cookie-uri sunt relevante pentru consimțământul dvs. cu privire la utilizarea Cookie-urilor de către Magazinul nostru online - în conformitate cu reglementările în vigoare, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin intermediul setărilor browserului dvs. Informații detaliate despre cum să modificați setările cookie-urilor și cum să ștergeți cookie-urile în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. și pe următoarele pagini (trebuie doar să faceți clic pe link-ul respectiv):în browserul Chromiumîn browserul Firefoxîn browserul Internet Explorerîn browserul Operaîn browserul Safarîn browserul Microsoft Edge
  în Chrome
  în Firefox
  în Internet Explorer
  în Opera
  în Safari
  în Microsoft Edge

 3. Administratorul poate utiliza Google Analytics, serviciile Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) pe magazinul online. Aceste servicii îl ajută pe Administrator să țină statistici și să analizeze traficul pe Magazinul online. Datele colectate sunt procesate de serviciile de mai sus pentru a genera statistici care să ajute la administrarea Magazinului online și la analiza traficului pe Magazinul online. Aceste date au un caracter agregat. Atunci când utilizează serviciile de mai sus în Magazinul online, Administratorul colectează date precum sursa și mediul de achiziție a vizitatorilor Magazinului online și comportamentul acestora pe site-ul Magazinului online, informații despre dispozitivele și browserele de pe care aceștia vizitează site-ul web, IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.

 4. Este posibil ca o persoană să blocheze cu ușurință transmiterea de informații către Google Analytics cu privire la activitatea sa pe site-ul web al magazinului online - în acest scop, puteți, de exemplu, să instalați un add-on pentru browser furnizat de Google Ireland Ltd. disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 5. Administratorul poate utiliza în magazinul online serviciul Facebook Pixel furnizat de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda). Acest serviciu ajută Administratorul să măsoare eficiența reclamelor și să afle ce acțiuni întreprind vizitatorii Magazinului online, precum și să afișeze reclame personalizate pentru acești vizitatori. Puteți găsi informații detaliate despre funcționarea Facebook Pixel la următoarea adresă web: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 6. Puteți gestiona funcționarea Pixelului Facebook prin intermediul setărilor de publicitate din contul dumneavoastră Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 7. Administratorul poate utiliza în magazinul online serviciul Facebook Pixel furnizat de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda). Acest serviciu ajută Administratorul să măsoare eficiența reclamelor și să afle ce acțiuni întreprind vizitatorii Magazinului online, precum și să afișeze reclame personalizate pentru acești vizitatori. Puteți găsi informații detaliate despre funcționarea Facebook Pixel la următoarea adresă web: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

8. DISPOZIȚII FINALE

 1. Magazinul online poate conține linkuri către alte site-uri web. Administratorul încurajează să se familiarizeze cu politica de confidențialitate stabilită acolo după ce a vizitat alte site-uri web. Prezenta politică de confidențialitate se aplică numai magazinului de internet al administratorului.

keyboard_arrow_up Ultimul cumpărat
keyboard_arrow_up Więcej
close